zavřít× Zavolejte: +420 602 545 067

Záruky

Rozšířená záruka na vířivky a swimspa Arctic.

Tato rozšířená záruka Arctic Spas® se vztahuje pouze na prvního majitele samostatného nainstalovaného bazénu Arctic. Pro účely tohoto dokumentu pojem „zákazník“ znamená první majitel bazénu.

• Skořepina - doživotní záruka

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na únik vody v důsledku konstrukční vady po celou dobu, kdy bude první majitel bazén vlastnit.

• Zařízení bazénu a instalatérské součásti - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na poruchu součástí elektrického zařízení bazénu - konkrétně čerpadla(del) *(prosím podívejte se na podrobnou záruku čerpadel – viz další strana), výrobcem nainstalovaného ozonového systému Peak I a Peak II, Therapy Air systému, Super Jet, RossExhaustTM, řídící jednotky Ultimate Lighting, ohřívacího tělesa (včetně ohřívacího tělesa Tru-Guard™ Heater) a řídícího systému v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci nezbytnou pro opravu.

• Další součásti - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na pojistky, osvětlení (modré LED, Northern Lights), LED diody Ultimate Lighting, WiFi, trysky**, polepku displeje, košík filtru a části skimmeru, ventily a jejich ovladače, plastové klipy krytu, chromovaný lem v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se pouze na náhradní díly nezbytné pro opravu, ne práci.
** - trysky (také sada Titanium) – do záruky není zahrnuta změna barvy, blednutí a koroze trysek.

• Vnitřní povrch bazénu - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® na vnitřní povrch bazénu se vztahuje na unikání vody v důsledku vadného materiálu zahrnující praskliny, bubliny, oprýskávání a delaminaci na dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Vztahuje se na náhradní díly a práci.

• Bezúdržbové kabinety - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na bezúdržbové kabinety, že se neobjeví vady materiálu a zpracování a to po dobu 5 let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení. Zahrnuje pouze materiál nezbytně nutný pro opravu. Škrábance, stejně tak jako blednutí a zvětrávání míst přímo vystavených slunci patří do normálního opotřebení a nejsou zahrnuty do této záruky.

• Kryt - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na špatnou funkci krytu Castcore® v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly nezbytné pro opravu. (Normální opotřebení není do záruky zahrnuto a pokud se kryt používá dohromady se zvedákem, poškození švu krytu bude považováno za normální opotřebení.)

• Onzen™ - záruka 2 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný OnzenTM systém se slanou vodou v důsledku vad materiálu a zpracování na dobu dvou let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu. Špatná kvalita vody a ostatní poruchy z důvodu nevyváženosti vody jsou z této záruky vyjmuty.
* - podívejte se na provozní detaily do uživatelské příručky. Poznámka: elektroda je spotřební materiál a záruka na ní je 30 dní od dodání vířivky.

• Aquatremor - záruka 3 roky

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný zvukový systém Aquatremor® Bluetooth na nefunkčnost v důsledku vady materiálu či zpracování po dobu tří let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu. Záruku na iPod a vodotěsné pouzdro drží jejich výrobce. Záruční doba na vysouvací reproduktory Aquatremor Deluxe v důsledku vad materiálu či zpracování je jeden rok.

• Wettunes™ - záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® se vztahuje na výrobcem nainstalovaný zvukový systém WettunesTM Bluetooth na nefunkčnost v důsledku vady materiálu či zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu. Záruku na iPod a vodotěsné pouzdro drží jejich výrobce. Záruční doba na vysouvací reproduktory Aquatremor Deluxe v důsledku vad materiálu či zpracování je jeden rok.

• Forever Floor® - záruka 5 let

Záruka společnosti Arctic Spas® na podlahu Forever Floor® se vztahuje na hnití a strukturální praskliny po dobu pěti let. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly a práci nezbytnou pro opravu.

• Arctic Chiller - záruka 1 rok

Záruka společnosti Arctic Spas® na chlazení Arctic Chiller se vztahuje na nefunkčnost v důsledku vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku. Tato záruka se vztahuje na prvního majitele od původního data doručení a zahrnuje díly nezbytné pro opravu


Arctic Spas® rozšiřuje záruky pouze původnímu zákazníkovi na vířivky instalované autorizovaným dealerem Arctic Spas® na dobu 5 let nebo 6 let od data výroby vířivky, podle toho co nastane dříve. Pro účely tohoto dokumentu pojem „zákazník“ znamená prvního majitele bazénu.

PODROBNÁ ZÁRUKA NA ČERPADLA

Na poruchu čerpadla způsobenou vadou materiálu nebo vadným dílem se záruka uplatňuje. Těsnění hřídele čerpadla je kryto zárukou. Záruka se nevztahuje na další poškození vyplývající ze zanedbané netěsnosti těsnění hřídele, jako např. zadření ložiska, poškození příruby, porucha spínače spouštění, porucha oběžného kola, porucha kondenzátoru a dalších komponent. Odpovědností zákazníka je nahlásit netěsnost těsnění hřídele dříve, než dojde k dalším poškozením. Jakákoliv porucha komponentu čerpadla vyplývající z vady materiálu je kryta zárukou a poškozený díl bude v rámci záruky vyměněn. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo výměny dílu čerpadla před výměnou čerpadla celého. Na zvuk pocházející z vibrací čerpadla při normálním chodu se záruka nevztahuje.

PROVÁDĚNÍ

Potřebujete-li opravit bazén v důsledku závady nebo poruchy v souladu s touto rozšířenou zárukou, kontaktujte co nejdříve Vašeho dealera Arctic Spas a přijměte veškerá přiměřená opatření, aby nedocházelo k dalšímu poškozování bazénu. Na základě dokladu o koupi opraví v souladu podmínkami uvedenými v této rozšířené záruce zástupce společnosti Arctic Spas® nebo určený servisní zástupce závadu bazénu. Schválené reklamace musí být vyřešeny do 60-ti dnů, všechny existující nároky zanikají po uplynutí záruky. * Vezměte prosím na vědomí, že úniky vody z převlečených matic jsou uživatelsky opravitelné a jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Škody vzniklé v důsledku takovéhoto úniku vody jsou výslovně vyloučeny z omezené záruky. Po dobu pěti let od původního data doručení nebo šesti let od data výroby, podle toho, co nastane dříve, nebude zákazníkovi účtován žádný poplatek za práci - zvláště se to týká vad materiálu a zpracování zařízení, instalatérských součástí, vnitřního povrchu bazénu nebo jeho konstrukce v souladu s podmínkami této rozšířené záruky. Cestovní náklady jsou odpovědností zákazníka. Služby a/nebo cestovní náklady jsou zahrnuty do záruky prvních 30 dnů vlastnictví a do maximální vzdálenosti 100 km od obchodního zastoupení nebo určeného servisního střediska. Pokud společnost Arctic Spas® stanoví, že oprava závady bazénu v souladu se zárukou není proveditelná, vyhrazuje si právo provést výměnu bazénu za náhradní bazén v odpovídající hodnotě vzhledem k nákupní ceně vadného bazénu. Výměna bazénu se provádí pouze na uvážení společnosti Arctic Spas®. Přiměřené náklady na demontáž vadného bazénu a dodávku a montáž nového bazénu uhradí majitel bazénu. Náklady na přepravu uhradí nejbližší distribuční centrum společnosti Arctic Spas®.

PODMÍNKY ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky se vztahují pouze na prvního majitele bazénu, pokud se zakoupený bazén instaloval uvnitř hranic země, kde se původně koupil. Veškeré tyto záruky končí převodem vlastnických práv na bazén z prvního majitele. Tato záruka platí pouze v servisní oblasti, kde byl bazén původně nainstalován. Omezená záruka se nevztahuje na cestovní náklady vzniklé při opravě nebo náklady na přepravu stanovené Vaším oprávněným dealerem nebo servisním zástupcem. Veškeré opravy v souladu s touto omezenou zárukou musí být provedeny oprávněným dealerem nebo společností Arctic Spas®. Záruka se nevztahuje na žádné náklady na opravy provedené subjektem, který není oprávněným technikem společností Arctic Spas®. Při řešení oprav musí zákazník kontaktovat oprávněného dealera ve své oblasti. Pokud musí být bazén nebo jeho součást dopravena do distribučního centra společnosti Arctic Spas®, veškeré náklady na přepravu hradí majitel bazénu. Ve všech případech má Arctic Spas® výhradní odpovědnost za určení příčiny a povahy poruchy bazénu a toto určení by mělo být konečné.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Veškeré zde uvedené záruky zanikají, pokud byl bazén pozměněn (zahrnujíce veškeré příslušenství), nesprávně používán nebo byla provedena oprava bazénu subjektem, který není oprávněným dealerem společnosti Arctic Spas®. Změnami se rozumí jakékoli změny součástí, výměna součástí nebo přidání součástí bez písemného souhlasu společnosti Arctic Spas®. Nesprávným používáním se rozumí škody způsobené neopatrnou manipulací, nesprávným nebo neodsouhlaseným elektrickým zapojením, provozováním bazénu, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze dodávanému s bazénem, dále nesprávnými postupy při spouštění nebo provozem nasucho, používáním bazénu nebo jakékoli jeho součásti k jinému účelu, než pro který byly navrženy, poškozením způsobeným nesprávným chemickým složením (včetně poškození komponentů vířivky způsobené usazováním vodního kamene), ledem v bazénu, přehřátím bazénu nebo vody v bazénu nebo poškozením povrchu bazénu způsobeném ponecháním nerozpuštěných sanitačních chemikálií na něm nebo pokud je bazén používán komerčně. Do záruky nespadají od chemie spálené kryty, opěrky hlavy, ovladače, trysky, skimmer nebo jejich změna barvy. Také sem nespadá navlhání krytů nebo jakékoliv poškození v důsledku navlhání krytu a jakékoliv poškození vyplývající z nesprávného používání krytu. Jakékoli poškození způsobené přemísťováním bazénu nebo nesprávnou instalací (zahrnuje i nesprávně připravené podloží) je považováno za nesprávné použití. Jakékoli poškození materiálu nebo zpracování skříně bazénu během přepravy nebo manipulace se výslovně z omezené záruky vylučuje.

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za potíže způsobené nesprávnou elektroinstalací, dodávkou elektřiny, poruch zařízení a/nebo jejich slabého výkonu z důvodů vysokého nebo nízkého napětí mimo provozní veličiny. Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za aktualizaci software a rozšíření produktu po celou dobu jeho životnosti.

Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky následující případy: vlivy přírody, mimo jiné včetně škody způsobené bleskem, bouří, záplavou, mrazem, ohněm a jiné vlivy přírody. Jakýkoliv bazén instalovaný pro komerční účely. Jakákoliv závada vzniklá nesprávným používáním krytu nebo poničení povrchu skořepiny necháním vířivky bez krytu. Ponecháním vířivky na přímém UV záření bez krytu může vytvořit takové teplo, že dojde k poruše akrylového povrchu skořepiny, deformaci plastových částí, některé armatury mohou přestat těsnit nebo ve výsledku přestat pracovat úplně. Na tyto případy se nevztahuje záruka. Jakmile není vířivka používána musí být na ní kryt.

Na škrábance a mikrotrhliny na povrchu skořepiny nahlášené po datu instalace se záruka nevztahuje. Mikrotrhliny jsou definovány jako oblast malých lesklých linek viditelných na povrchu některých termoplastů. Tento jev, i když vzácně, se vyskytuje u mnoha typů plastových materiálů. Povrch tepelně formovaného akrylátu vířivky není proti tomuto jevu imunní.

Poškození vzniklá používáním neschválené vodní chemie jako je například tri-chlor, kyseliny, chlornan vápenatý, chlornan sodný, peroxidy, jakákoliv dezinfekční chemie, která může zůstat nerozpuštěná na povrchu vířivky. Jakákoliv všechna sanitační zařízení musí být před instalací ve Vaší vířivce schválena výrobcem, jinak se ztrácí záruka. Instalací výrobcem neschváleného systému se slanou vodou ztrácíte záruku vztahující se na díly typu těsnění hřídele, kovové části, trysky a jiné. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jakýmkoliv příslušenstvím a vybavením připojeným k vířivce, jako jsou například altánky, zvedáky krytu, cedrové doplňky. Záruka se nevztahuje na všechna příslušenství a dodatečné komponenty, které nejsou instalovány při výrobě. Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození nebo selhání v důsledku nesprávné přípravy na zimní období. Záruka se nevztahuje na poškození opěrek hlavy hlášené po datu instalace. Opěrky mají být odstraněny z vířivky, pokud není používána. Onzen je jediným výrobcem schválený systém slané vody. Na jakékoliv poškození vyplývající z používání zvedacích mechanizmů krytu se záruka nevztahuje. Elektrody systému Onzen jsou považovány za uživatelsky opravitelné součásti, výměna je v kompetenci zákazníka.

Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje ze záruky po datu doručení rozštěpení, blednutí a deformaci cedrového kabinetu. Jakékoliv poškození cedrového kabinetu způsobené manipulací je vyloučena z této záruky.

Tato záruka se nevztahuje na práci při pomoci/řešení problémů s připojením WiFi / Bluetooth, inicializaci a připojení onSpa® App a ostatní záležitosti s chytrými telefony spojenými nebo pomoc s připojením všech těchto zařízení.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

Společnost Arctic Spas® nenese odpovědnost za škodu způsobenou provozem bazénu nebo za další vedlejší nebo následné náklady nebo škody, které plynou např. z demontáže stálé terasy, prosklené místnosti, altánu nebo jiného zařízení, cenu jeřábu nebo jakékoli jiné náklady spojené se zpřístupněním vířivky za účelem servisu či výměny. Společnost Arctic Spas® nenese zodpovědnost za ztrátu vody, filtrů ani chemikálií. Za žádných okolností nenese společnost Arctic Spas® ani žádný z jejich zástupců odpovědnost za zranění osob nebo za škodu na majetku vzniklou v jakékoli spojitosti s bazénem. Záruky společnosti Arctic Spas® jsou omezeny pouze do výše částky přijaté společností Arctic Spas® ve spojitosti s prodejem bazénu.

CELKOVÁ ZÁRUKA

Veškeré zde uvedené záruky jsou celkovou zárukou poskytnutou společností Arctic Spas® zákazníkovi a jsou v rozsahu povoleném zákonem. Povinnost registrovat se (do 30-ti dnů od dodání bazénu) je výlučně záležitostí zákazníka a je nutnou podmínkou platnosti záruk. (Více informací naleznete na „Registračním listu“ nebo se registrujte na www.arcticspas.com). Společnost Arctic Spas® výslovně vylučuje veškeré záruky udělené zákazníkovi výslovně nebo nevýslovně psaným nebo zvykovým právem, které je nadřazeno nebo je ve sporu s zde uvedenými zárukami. Podmínkou veškerých zde uvedených záruk je, aby bylo společnosti Arctic Spas® zasláno písemné oznámení o uplatnění nároku do deseti dní od zjištění závady. Toto oznámení musí být doloženo originálem dokladu o koupi bazénu s uvedením data nákupu. Pokud nebude toto oznámení včetně veškerých nezbytných dokumentů dodáno, veškeré zde uvedené záruky se ruší. Všechny záruky musí být vyřešeny v záruční době. Společnost Arctic Spas® si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit komponenty nebo materiál dle svého uvážení. V určitých případech mohou být vyžádány fotografie, aby bylo možno lépe rozhodnout o záruce. Pokud nemůže oprávněný dealer společnosti Arctic Spas® zákazníkovi dodat součásti nebo poskytnout uspokojivý servis, tato skutečnost musí být okamžitě oznámena servisnímu oddělení zástupce, kde byl bazén zakoupen, a společnosti Arctic Spas®.